fbpx

Algemene Voorwaarden Coffee cream Italia


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/u45397p40969/domains/myitalian.nl/public_html/wp-content/themes/themify-shoppe/themify/themify-builder/templates/template-widget.php on line 65

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden Coffee cream Italia

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 9 juli 2015.

Algemene voorwaarden van Coffee Cream Italia, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam  

Toepasselijkheid Artikel 1.
1. Coffee Cream Italia., hierna te noemen COFFEE CREAM ITALIA, houden zich bezig met de verkoop van koffie en ice coffee cream, alsmede de verkoop, verhuur en in bruikleen afstaan van koffie-apparatuur.
2. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
3. Indien COFFEE CREAM ITALIA akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

Totstandkoming Artikel 2.
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft COFFEE CREAM ITALIA het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer COFFEE CREAM ITALIA binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten of vertegenwoordigers binden COFFEE CREAM ITALIA niet dan, nadat en voor zover zij door COFFEE CREAM ITALIA schriftelijk zijn bevestigd.

Wijzigingen Artikel 3.
1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen COFFEE CREAM ITALIA en koper/opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

Verpakking en aflevering Artikel 4.
1. COFFEE CREAM ITALIA verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. COFFEE CREAM ITALIA draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
2. De zaken zullen door COFFEE CREAM ITALIA bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
3. De koper/opdrachtgever is verplicht tot in ontvangstneming van de zaken, zodra hem deze ter aflevering wordt aangeboden.
4. Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde correct weer te geven, tenzij de koper/ opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan COFFEE CREAM ITALIA meldt.
5. Ook al meldt de koper/opdrachtgever tijdig aan COFFEE CREAM ITALIA dat hem minder is geleverd dan op het in het vierde lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.

Eigendomsovergang Artikel 5.
1. Behoudens het gestelde in de leden 2, 3, 4 en 5 zal de eigendom van de zaken overgaan op koper/opdrachtgever bij aflevering.
2. Alle geleverde zaken blijven eigendom van COFFEE CREAM ITALIA zolang de koper/opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, waaronder tevens is begrepen hetgeen door de koper/opdrachtgever ten aanzien van werkzaamheden of kosten in verband met de levering daarvan verschuldigd is geworden.
3. Indien er gerede twijfel bij COFFEE CREAM ITALIA bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper/opdrachtgever, is COFFEE CREAM ITALIA bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat de koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door COFFEE CREAM ITALIA door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Apparaten, die verhuurd zijn of in bruikleen zijn afgestaan blijven eigendom van COFFEE CREAM ITALIA. Ingeval van huurkoop zal de eigendom eerst overgaan, nadat huurkoper aan al zijn verplichtingen voldaan heeft.
5. COFFEE CREAM ITALIA behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de zaken voor.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van de koper/opdrachtgever met betrekking tot de geleverde zaken beperkt tot de onderneming van de koper/opdrachtgever. De zaken, geleverd door COFFEE CREAM ITALIA, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld of verpand. Koper/opdrachtgever is te allen tijde verplicht aan COFFEE CREAM ITALIA op zijn eerste verzoek toegang tot zijn bedrijfsruimte te verlenen teneinde hem in staat te stellen nakoming van deze verplichting door koper/opdrachtgever te controleren.

Tijdstip van levering Artikel 6.
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper/opdrachtgever dus COFFEE CREAM ITALIA schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan COFFEE CREAM ITALIA een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Niet toerekenbare tekortkoming Artikel 7.
1. Tijdens een niet toerekenbare tekortkoming worden de leverings- en andere verplichtingen van COFFEE CREAM ITALIA opgeschort. Indien de periode, waarin door de niet toerekenbare tekortkoming nakoming van de verplichtingen voor COFFEE CREAM ITALIA niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien COFFEE CREAM ITALIA bij het intreden van de niet toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Onder niet toerekenbare tekortkomingen in de zin van dit artikel worden verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet te wijten zijn aan de schuld van COFFEE CREAM ITALIA, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Garantie Artikel 8.
1. COFFEE CREAM ITALIA staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde zaken en wel in dier voege, dat alle gebreken in het geleverde kosteloos zullen worden hersteld, mits zodanige gebreken binnen bekwame tijd na ontdekken of redelijkerwijs kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van COFFEE CREAM ITALIA zijn gebracht.
2. COFFEE CREAM ITALIA staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door hem geleverde apparaten gedurende in de orderbevestiging gestelde garantieperiode en wel in dier voege, dat alle gebreken, waarvan koper/opdrachtgever aan COFFEE CREAM ITALIA binnen de overeengekomen termijn, doch direct na het bekend worden van het gebrek, schriftelijk kennis geeft en aantoont, dat zij binnen de genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door COFFEE CREAM ITALIA geleverde constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door COFFEE CREAM ITALIA ten spoedigste kosteloos zullen worden hersteld. Ingeval de door COFFEE CREAM ITALIA in de orderbevestiging gegeven garantie de garantiebepalingen van de fabrikant betreft, verplicht COFFEE CREAM ITALIA zich uitsluitend deze op te volgen.
3. Deze garantie ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
4. De garantie vervalt, indien anders dan met toestemming van COFFEE CREAM ITALIA in het geleverde wijzigingen zijn aangebracht.
5. Gebreken, veroorzaakt door de koper/opdrachtgever of derden vallen niet onder de garantie. Het herstellen van zodanige gebreken wordt in rekening gebracht.
6. De koper/opdrachtgever is verplicht om COFFEE CREAM ITALIA in de gelegenheid te stellen gebreken op te heffen.

Aansprakelijkheid Artikel 9.
1. COFFEE CREAM ITALIA aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper/ opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis.
2. In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 aanvaardt COFFEE CREAM ITALIA geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de koper/opdrachtgever, omzet-/winstdervingsschade, bedrijfsschade, indirecte schade aan de zijde van koper/opdrachtgever en schade aan derden.
3. In geval van een onrechtmatige daad van COFFEE CREAM ITALIA of van zijn ondergeschikten is COFFEE CREAM ITALIA slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de betreffende verzekeringspolis.
4. COFFEE CREAM ITALIA is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege koper/ opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5. COFFEE CREAM ITALIA is niet aansprakelijk indien de tekortkoming niet toerekenbaar is.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van COFFEE CREAM ITALIA of van diens leidinggevende ondergeschikten.

Prijs en betaling Artikel 10.
1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, grondstoffen, materialen, lonen, belastingen etc. Ingeval van verhoging van één of meer van deze factoren is COFFEE CREAM ITALIA gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Indien koper/opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden COFFEE CREAM ITALIA op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
4. Koper/opdrachtgever is verplicht de prijs binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie.
5. Bij gebreke van tijdige betaling is koper/opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag per maand. Met ingang van die dag zal koper/opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is.
6. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Ontbinding Artikel 11.
1. Indien koper/opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is COFFEE CREAM ITALIA bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door COFFEE CREAM ITALIA geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
2. Indien COFFEE CREAM ITALIA bij een toerekenbare tekortkoming van koper/opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper/opdrachtgever.
3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van koper/ opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling of de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
4. In dat geval is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door COFFEE CREAM ITALIA geleden schade.
5. Ingeval van ontbinding van de overeenkomst heeft COFFEE CREAM ITALIA het recht om de zaken terug te nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, onverminderd andere rechten welke voor COFFEE CREAM ITALIA voortvloeien uit het tekort schieten van de koper/opdrachtgever. Koper/opdrachtgever verleent aan COFFEE CREAM ITALIA onherroepelijk het recht om in voorkomend geval te dien einde het terrein en de gebouwen van koper/ opdrachtgever te betreden. Alle kosten van terughaling zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.

Recht Artikel 12.
1. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. De wederpartij blijft echter bevoegd COFFEE CREAM ITALIA te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
3. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat COFFEE CREAM ITALIA zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Service & Contact

Wij staan voor je klaar

Leveringen

Volg en bekijk je bestelling

Betalen

Bekijk of betaal je factuur


Retouneren

Retourneer je artikel

Nieuwsbrief

Wat zouden wij kunnen verbeteren?

My Italian

Wil je ons volgen?

Thuiswinkel waarborg

© 2020 My Italian B.V.

* De voordelen van My Italian gelden niet voor het gehele assortiment. Bekijk de voorwaarden. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele verzendkosten en servicekosten. Deze worden berekend bij checkout.
Copyright ©2020 My Italian. All rights reserved. Italians do it better -Ontdek onze ambachtelijke Italiaanse producten, specialiteiten en delicatessen.